Algemene voorwaarden (consumenten)

1. Definities en toepasselijkheid

1.1. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderstaande termen met een hoofdletter worden geschreven, wordt daaraan de betekenis toegekend die daarachter is omschreven.

 • Albert Heijn betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albert Heijn B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35012085, gevestigd te (1506 MA) Zaandam aan de Provincialeweg 11.
 • Algemene Voorwaarden betekent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Consument betekent iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Food Connect.  
 • Maaltijd Thuis betekent de ‘Maaltijd Thuis’-franchiseformule die door Food Connect als franchisegever wordt geëxploiteerd en waarbij verschillende regionaal opererende franchisenemers zich hebben aangesloten (voorheen genaamd “Eten met Gemak”).
 • Maaltijd Thuis Leverancier betekent de in de regio van Consument opererende franchisenemer  van Maaltijd Thuis.
 • Food Connect betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Food Connect Maaltijdservice B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondr nummer 08093215, gevestigd te (7602 PE) Almelo aan de Plesmanweg 28.
 • Leverancier betekent:

- indien er wel een Maaltijd Thuis Leverancier is aangewezen voor de regio van Consument, die de betreffende Maaltijd Thuis Leverancier is. of

- indien er geen Maaltijd Thuis Leverancier is aangewezen voor de regio van Consument, Food Connect.

 • Omgeving: de websites www.maaltijdthuis.nl, webshop.foodconnect.nl en iedere andere door Food Connect aangewezen applicatie.
 • Overeenkomst betekent een overeenkomst tussen Consument en Leverancier met betrekking tot de koop, verkoop en levering van Producten op basis van een aanbod door Leverancier en aanvaarding daarvan door Consument via de webshop van Food Connect, via de webshop van Maaltijd Thuis, of via een bestelformulier van Leverancier.
 • Product(en) betekent een of meerdere producten uit het productassortiment van Food Connect en/of Maaltijd Thuis, waaronder ook begrepen de ‘Proefpakketten’, alsmede de daarbij behorende diensten tot levering daarvan.

1.2 De rol van de verschillende partijen is als volgt:

 • Albert Heijn is o.a. eigenaar van merknaam Maaltijd Thuis.
 • Food Connect is o.a.:

A. de operator van de Omgeving;

B. franchisegever van Maaltijd Thuis;

C. voor de regio’s waarvoor geen Maaltijd Thuis Leverancier is aangewezen, de contractspartij waarmee Consument de Overeenkomst sluit (Leverancier), en uitvoerder van de Overeenkomst, e.e.a. namens/ten behoeve van Albert Heijn. In het geval van een dergelijke Overeenkomst, is Food Connect het enig aanspreekpunt van Consument (en dient Consument zich met alle vragen, klachten etc. uitsluitend tot Food Connect te richten);

D. In het geval de Overeenkomst tot stand komt tussen Consument en Maaltijd Thuis Leverancier, is Food Connect bemiddelaar (agent) van Maaltijd Thuis Leverancier bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

 • Maaltijd Thuis Leverancier is in de gevallen dat zij Leverancier is, de partij waarmee Consument de Overeenkomst sluit, en uitvoerder van de Overeenkomst, e.e.a. voor eigen rekening en risico.  

N.B. Als Maaltijd Thuis Leverancier de contractspartij van Consument is (Leverancier), staat dat in de Omgeving vermeld (en ziet Consument dat voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling), en blijkt dat ook uit de schriftelijke bevestiging zoals genoemd in artikel 2.2;

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen en opdrachten geplaatst door Consument bij Leverancier, op elk aanbod, elke offerte en elke opdrachtbevestiging verstrekt door Leverancier aan Consumenten, op alle Overeenkomsten (volledigheidshalve: ongeacht of de Overeenkomst met Food Connect danwel de Maaltijd Thuis Leverancier wordt aangegaan), alsmede op alle leveringen van Producten door Leverancier. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke afnemers.

1.4 Indien Consument voor het bestellen van Producten gebruik wenst te maken van bestelformulieren, worden de Algemene Voorwaarden aan Consument verstrekt bij het informatiepakket dat aan Consument wordt toegezonden. Indien Consument vervolgens een bestelling plaatst, gaat Consument akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien Consument voor het bestellen van Producten gebruik wenst te maken van de webshop van Food Connect of de webshop van Maaltijd Thuis, gaat Consument akkoord met de algemene voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst.

1.5 Food Connect behoudt zich het recht voor (een gedeelte van) deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze in de Omgeving zijn gepubliceerd. Indien de Consument nadien een bestelling plaatst bij de Leverancier, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1. Een aanbod van Leverancier is bindend voor zover dit aanbod schriftelijk is uitgebracht en gedurende de termijn aangegeven bij het aanbod. Leverancier kan niet aan een aanbod worden gehouden indien Consument redelijkerwijs dient te begrijpen dat er sprake is van fout of vergissing in het aanbod. Een aanvaarding van een dergelijk aanbod brengt geen overeenkomst tot stand.

2.2. Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst een schriftelijke bevestiging door Leverancier wordt verstrekt aan Consument, dan is de bevestiging bindend en wordt deze geacht de juiste inhoud van de Overeenkomst weer te geven.

2.3. De rechten van Consument voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, kunnen slechts jegens Leverancier worden uitgeoefend. Food Connect is jegens Consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor handelen of nalaten van de Maaltijd Thuis Leverancier en de Maaltijd Thuis Leverancier is jegens Consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor handelen of nalaten van Food Connect. Albert Heijn kan door Consument nimmer aangesproken worden uit hoofde van enige Overeenkomst of anderszins.

3. Webshop en bestelformulieren

Consument kan de Producten bestellen via de webshop in de Omgeving, na het aanmaken van een account. Een account kan niet worden aangemaakt door personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Voor zover Consument een bestelling plaatst in voornoemde webshop(s), komt de Overeenkomst (en daarmee de betalingsverplichting van Consument) met Leverancier tot stand met het plaatsen van de bestelling.

3.1. Food Connect behoudt zich het recht voor om door Consumenten aangemaakte accounts op de webshop te onderzoeken, indien het gerechtvaardigd vermoeden ontstaat dat sprake is van onrechtmatige activiteiten. Indien Food Connect dergelijke activiteiten constateert, heeft zij het recht om het betreffende account van Consument ontoegankelijk te maken.

3.2. Alle door Consument aan Leverancier verstrekte informatie moet te allen tijde waarheidsgetrouw en actueel zijn. Consument zal wachtwoorden aangemaakt in het kader van een account op een webshop niet aan derden verstrekken en deze wachtwoorden veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren. Indien en zodra Consument het idee heeft dat zijn/haar account door een onbevoegde wordt gebruikt of zijn/haar wachtwoord in handen is gekomen van een onbevoegde, zal Consument zijn/haar wachtwoord wijzigen. Het feit dat een bestelling door een derde is geplaatst, kan door Consument niet aan Leverancier worden tegengeworpen.

4. Producten

4.1. Het Producten assortiment alsmede de prijzen van de Producten zijn onder andere seizoensafhankelijk en kunnen regelmatig worden aangepast.

4.2. Gegevens van algemene aard op de webshops, in folders, in catalogi, op afbeeldingen, danwel andersoortige gegevens, dienen slechts te worden beschouwd als een algemene voorstelling van Producten van Leverancier en Consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Consument wordt geacht productbeschrijvingen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, van of bij de Producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet in acht nemen van productbeschrijvingen en waarschuwingen is Leverancier niet aansprakelijk.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Alle vermelde prijzen op de Omgeving, in een aanbod, offerte of Overeenkomst zijn in Euro (€) en inclusief Btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij expliciet anders aangegeven in dat aanbod, die offerte of die Overeenkomst. Prijzen voor Producten omvatten expliciet niet de bezorgkosten. Indien Consument bezorgkosten verschuldigd is, worden deze separaat in rekening gebracht.

5.2. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de prijzen van de Producten aan te passen en/of het Producten assortiment uit te breiden, aan te passen of in te perken.

a) Indien Consument de Producten bestelt op basis van een bestelformulier, ontvangt Consument elke [periode] een bestelformulier waarop de Producten en de bijbehorende prijzen staan vermeld. De prijzen van de Producten en het Producten assortiment worden niet gewijzigd voor afloop van de termijn waarop het bestelformulier betrekking heeft.

b) Indien Consument de Producten bestelt via de webshop van Food Connect of de webshop van Maaltijd Thuis, geldt – met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden – de prijs die op het moment van het plaatsen van de bestelling door Consument in de webshop wordt aangegeven.

5.3. Indien Consument Producten bestelt op basis van een bestelformulier, geschiedt betaling van facturen via een automatische incasso. Facturatie vindt plaats achteraf met betrekking tot de Producten geleverd in de [kalenderweek] daarvoor. Indien Consument heeft aangegeven de facturen per e-mail te willen ontvangen, wordt de factuur uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de afschrijving van het factuurbedrag aan Consument per e-mail toegezonden. Indien Consument heeft aangegeven facturen per post te willen ontvangen, ontvangt Consument de factuur uiterlijk één (1) kalenderdag voor de afschrijving van het factuurbedrag. Hiermee wordt afgeweken van de regels voor de standaard Europese incasso, hetgeen duidelijk op het betreffende machtigingsformulier is aangegeven en waar Consument actief akkoord mee dient te gaan.

5.4. Indien Consument Producten bestelt via de webshop van Food Connect of via de webshop van Maaltijd Thuis, dan gaat Consument een betalingsverplichting aan.

5.5. Indien de automatische incasso als bedoeld in artikel 5.3 niet kan worden uitgevoerd, om redenen te wijten aan Consument, of indien een factuur niet binnen de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 5.4 is voldaan, is Consument van rechtswege in verzuim. In dat geval is Leverancier, onverminderd andere rechtsmiddelen die hen ter beschikking staan, gerechtigd om rente over het totaal van de verschuldigde en niet betaalde bedragen in rekening te brengen tegen een tarief van 2% per jaar vanaf de vervaldag van de onbetaalde factuur, vermeerderd met de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

5.6. Indien en zolang Consument niet (volledig) aan diens betalingsverplichtingen voortvloeiende uit een Overeenkomst voldoet, behoudt Leverancier zich het recht voor geen nieuwe overeenkomsten met Consument aan te gaan.

5.7. Een door een Consument aan Leverancier afgegeven doorlopende incassomachtiging blijft geldig, totdat deze machtiging door Consument wordt ingetrokken.

6. Levering en levertijd

6.1. Bestelde Producten worden geleverd op het door Consument aangegeven adres binnen Nederland. Levering geschiedt door aanbieding van de Producten op voornoemd adres en Consument is gehouden zijn medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling. Indien Consument niet aanwezig is op het moment van aanbieding van de Producten, behoudt Leverancier zich het recht voor de Producten weer mee te nemen en op een later tijdstip nogmaals aan te bieden.

6.2. De geleverde Producten dienen qua aantallen en hoedanigheid in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst. Consument is bij inontvangstneming van de Producten gehouden de hoeveelheid en hoedanigheid daarvan te controleren op juistheid. Eventuele bezwaren van Consument met betrekking tot de levering kunnen conform artikel 10 worden gemeld bij Leverancier.

6.3. De leveringsdata- en termijnen genoemd in een aanbod, Overeenkomst en/of andere schriftelijke correspondentie zijn slechts richtlijnen en nooit fatale termijnen. Leverancier kan van de afgegeven leverdata afwijken als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen. Leverancier zal zich inspannen Consument met betrekking tot een vertraagde levering te informeren.

6.4. Annuleringen, af- en/of bijbestellingen en/of andere wijzigingen aan bestellingen kunnen uiterlijk vier (4) werkdagen voor de geplande levering worden doorgegeven aan Leverancier. Als er sprake is van een noodsituatie (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) die het voor Consument in redelijkheid onmogelijk maakt deze termijn te hanteren, is voornoemde termijn niet van toepassing, maar zal Consument (of een derde namens Consument) zo spoedig mogelijk contact met Leverancier opnemen. Leverancier zal zich inspannen de beoogde wijziging door te voeren.

6.5. Consument komt met Leverancier een tijdslot overeen voor bezorging van de Producten. Consument kan te allen tijde een verzoek doen om het bezorgtijdstip te wijzigen. Leverancier zal meewerken aan een dergelijk verzoek, mits dit in de planning redelijkerwijs kan worden aangepast. Indien Consument niet thuis is op het vaste bezorgmoment of Consument op dat moment verhinderd is de levering aan te nemen, komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Consument. Naast de originele bezorgkosten (die onverminderd verschuldigd zijn, evenals de prijs voor de Producten), kunnen de kosten voor nabezorgen  bij Consument in rekening worden gebracht. Consument heeft eveneens rekening te houden met de mogelijke gevolgen betreffende de kwaliteit van de Producten (die ook voor diens rekening/risico komen).

6.6. Als Consument zijn/haar bezorgadres wenst te wijzigen, zal zij daartoe contact opnemen met haar Leverancier. Mogelijkerwijs heeft een adreswijziging tot gevolg dat Consument te maken krijgt met een andere Leverancier.

6.7. Indien Consument niet thuis is op het vaste bezorgmoment kan Consument middels een sleutelovereenkomst toestemming geven aan Leverancier tot het gebruik van een huissleutel om de Producten thuis te leveren. In deze sleutelovereenkomst is de aansprakelijkheid van Leverancier voor evt. diefstal en schade uitgesloten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat Consument:

7.1.2. onjuiste of onvolledige informatie aan Leverancier heeft verstrekt; of

7.1.3. productbeschrijvingen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, niet opvolgt of niet in acht neemt; of

7.1.4. Producten consumeert na verloop van de uiterste houdbaarheidsdatum.

7.2. Leverancier is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet of de Omgeving, het kabel- (of enig andere ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van gegevens.

8. Overmacht

8.1. Indien het nakomen van verbintenissen onder een Overeenkomst niet mogelijk is aangezien Leverancier hinder ondervindt van een situatie van overmacht zoals omschreven in artikel 6:75 BW, kan Leverancier haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met een passende periode opschorten. In het geval de situatie van overmacht langer duurt dan een (1) maand, heeft zowel Consument als Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van hen gehouden is tot betaling van schadevergoeding. Eventueel reeds door Consument betaalde bedragen met betrekking tot de ontbonden Overeenkomst zullen door Leverancier worden terugbetaald aan Consument.

9. Herroepingsrecht

9.1. Consument is niet gerechtigd de Producten te retourneren vanwege de aard van de Producten (verse maaltijden en andere voedingswaren), derhalve wordt het herroepingsrecht van Consument uitdrukkelijk uitgesloten op grond van artikel 6:230p sub f onder 2 BW.

10. Conformiteit, vragen en klachten

10.1. Leverancier garandeert dat de geleverde Producten qua hoeveelheid en/of hoedanigheid (in materiële zin) overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. Gezien de aard van de Producten, dienen eventuele klachten die betrekking hebben op het feit dat de hoeveelheid en/of hoedanigheid van de geleverde Producten niet overeenkomt met hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst, op straffe van verval, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt (derhalve bij Food Connect in het geval zij Leverancier is, en bij Maaltijd Thuis Leverancier in het geval zij Leverancier is). Het afleverdocument heeft daarbij als leidend te gelden en Consument dient aan te tonen dat de Producten daarmee niet overeenstemmen.

10.2. Alle overige vragen en klachten met betrekking tot de wijze van levering, de kwaliteit van de Producten, etc. (onafhankelijk van de vraag wie Leverancier is), kunnen te allen tijde worden ingediend bij de klantenservice van Food Connect, te bereiken via klantenservice@maaltijdthuis.nl of telefonisch op 0888 - 10 10 10. Food Connect zal zich inspannen binnen vijf (5) werkdagen inhoudelijk te reageren op de ingediende klacht. Indien de klacht een Product betreft, zal Consument het identificatienummer op de verpakking bij de klacht dienen te vermelden.

10.3. In het geval van een gegronde klacht met betrekking tot een Overeenkomst, is Leverancier jegens Consument hoogstens gehouden tot vergoeding van de onder de betreffende Overeenkomst door Consument daadwerkelijk betaalde bedragen.

11. Persoonsgegevens van Consumenten

11.1. Food Connect en de Maaltijd Thuis Leverancier (indien van toepassing) verwerken persoonsgegevens van Consument bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Zulks gebeurt in overeenstemming met de vereisten die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het bepaalde in het privacy statement, welke geraadpleegd kan worden op https://www.maaltijdthuis.nl/privacybeleid.

12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op onder andere, maar niet beperkt tot, door Food Connect gebruikte teksten, logo’s en ander beeldmateriaal met betrekking tot Food Connect en/of Maaltijd Thuis, waaronder eveneens begrepen de Food Connect webshop en de Maaltijd Thuis webshop, zijn het eigendom van danwel in licentie/gebruik gegeven aan Food Connect. Het is niet toegestaan om delen daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

13. Overige bepalingen

13.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Leverancier en Consument zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

13.2. Bij vernietiging van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 6:236 of 6:237 BW blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht op de Overeenkomst tussen Leverancier en Consument.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1. Op elk aanbod, elke offerte, elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die zich voordoen in verband met een aanbod, een offerte, een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins tussen Leverancier en Consument, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.